Visite des essais légumineuses à Ciney le 12 juillet 2021 – Bezoek aan het proefplatform vlinderbloemigen op 12 juli 2021

Opgelet: Verplichte inschrijving (per e-mail of telefoon (laat een boodschap na) met jouw naam, het aantal personen en jouw Gsm-nummer bij Patrick Silvestre : patrick.silvestre@biowallonie.be of 0475/38.53.30

Retour sur la visite des essais Inagro le 24 juin 2021 – Terugblik op het proefveldbezoek Inagro op 24 juni 2021

Toujours plus d’attractivité pour les légumineuses dans nos assolements bios : une plus grande diversité des légumineuses assure une rotation cohérente et ouvre sur de nouveaux débouchés. A l’occasion de la visite des essais menés par Inagro, le focus sur la culture et le choix des variétés de lupin a été particulièrement apprécié.

Vlinderbloemigen worden steeds interessanter in onze biologische vruchtwisseling: een grotere diversiteit aan vlinderbloemigen zorgt voor een samenhangende vruchtwisseling en opent nieuwe afzetmogelijkheden. Tijdens het bezoek aan de proefvelden van Inagro werd de aandacht voor de teelt en de keuze van de lupinerassen op prijs gesteld.

Biovelddag Inagro le jeudi 24 juin ’21 à 15h00

Lieu:
Ferme Expérimentale d’Agriculture Bio,
Gabriëlstraat 11,
Rumbeke-Beitem (Belgique)

Corona le permet enfin: Inagro vous invite à sa journée portes ouvertes du 24 juin pour les producteurs biologiques professionnels. Au cours d’une visite guidée, les chercheurs expliquent les essais au champ en cours dans différentes cultures.  Dans la démonstration finale des machines, le robot de désherbage Dino de NAIO et deux machines de travail du sol montrent ce qu’ils ont à offrir à l’agriculture biologique.

Programme:

15h00 Accueil

15h30 Visite des champs d’essais sur:

 • Légumineuses pour l’alimentation humaine, l’alimentation animale et le sol: des cultures associées céréales – pois / féveroles, des lupins, pois chiche, soja, sous-semis de trèfle, essai de rotation (projet SymBIOse).
 • Gestion des bio-agresseurs et des adventices: lutte contre la mouche du chou et la mouche de la carotte sans biopesticides (projet Zero Fyto F&G), contrôle des mauvaises herbes en épinards, essai variétal en pomme de terre.
 • Technique de culture intelligente: choix et destruction d’engrais verts, irrigation avec T-tape en pomme de terre et le fenouil, charrue Mini d’Ovlac dans le chou-fleur,  culture en voies fixes, matériaux de paillage dans le fenouil, technique de culture en quinoa.

18h00 Démonstration du robot de désherbage Dino (Naio), GEOHOBEL et machine de broyage de Kuhn et exposition CIMAT robot.

19h00 Fin

La participation est gratuite, mais l’inscription est obligatoire!
Via ce lien, vous pouvez remplir un formulaire pour s’incrire pour la visite.

Pendant la visite, nous vous demandons de prendre en compte les mesures anti-corona:

 • Le port du masque est obligatoire. Apportez de préférence votre propre masque de bouche.
 • Les participants gardent une distance de 1,5 mètre à l’exception de ceux qui font partie de la même famille.
 • Gel à mains est mis à disposition.
 • Les visiteurs qui présentent des symptômes de la maladie ne sont pas autorisés lors de la visite.
 • Respecter les règles d’hygiène et de sécurité pendant l’activité.

Biovelddag Inagro op donderdag 24 juni ’21

Plaats:
Proefboerderij Biologische Landbouw
Gabriëlstraat 11
Rumbeke-Beitem (België)

Corona laat het eindelijk toe: de biovelddag gaat door op donderdag 24 juni 2021 op het Proefbedrijf Biologische Landbouw van Inagro. Tijdens een geleide rondgang lichten onderzoekers de lopende veldproeven in verschillende teelten toe. In de afsluitende machinedemo tonen de NAIO veldrobot en twee mulchfrezen wat ze de biologische landbouw te bieden hebben.
We organiseren de rondgang gedurende drie tijdsblokken: een eerste 15.30 u tot 19 u, een tweede van 17 u tot 20.30 u en een derde van 18 u tot 21.30 u.

Programma:

Ontvangst met registratie voor fytolicentie vormingsactiviteit
15 u, 16.30 u of 17.30 u

Bezoek aan de proefvelden, met in chronologische volgorde:
15.30 u, 17.00 u of 18.00 u

 • Vlinderbloemigen voor food, feed en bodem: mengteelten granen met erwten en veldbonen, lupines, kikkererwt, soja, onderzaai klaver, rotatieproef (project SymBIOse).
 • Gezonde gewassen: beheersing koolvlieg en wortelvlieg zonder biopesticiden (project Zero Fyto F&G), onkruidbeheersing zaaispinazie, rassenproef aardappel.
 • Slimme teelttechniek: keuze en vernietiging van groenbemesters, T-tape in aardappel en venkel, ecoploeg in bloemkool, vaste rijpaden, mulchmaterialen in venkel, teelttechniek voor quinoa.

Demonstratie Naio veldrobot, GEOHOBEL en Kuhn-biofrees en tentoonstelling CIMAT robot.
18.10 u, 19.40 u of 20.40 u

Einde:
19 u, 20.30 u of 21.30 u

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht!
Via deze link kan je een formulier invullen en een rondleiding kiezen.

Tijdens het bezoek vragen we om met volgende maatregelen rekening te houden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan:

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht. Breng bij voorkeur je eigen mondmasker mee.
 • Deelnemers houden 1,5 meter afstand uitgezonderd de personen die deel uitmaken van hetzelfde gezin.
 • Handgel wordt ter beschikking gesteld.
 • Bezoekers die ziektesymptomen vertonen worden niet toegelaten tijdens de biovelddag.
 • Respecteer de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften tijdens de activiteit.

‘Biovelddag’ Inagro 24 juni 2021: Save the date! – ‘Biovelddag’ Inagro le 24 juin 2021: Réservez la date!

Op 24 juni organiseert Inagro de voorjaarseditie van de biovelddag op het proefbedrijf voor Biologische teelt van Inagro. Tijdens het bezoek zullen veldproeven en de algemene bedrijfsvoering van het proefbedrijf aan bod komen tijdens een rondleiding. Daarna volgt een machinedemo met enkele innovatieve bodembewerkingsmachines. We wachten nog even de nieuwe richtlijnen voor COVID-19 maatregelen af om het programma volledig vast te leggen. Thema’s die aan bod zullen komen zijn onder meer biologische gewasbescherming, teelttechniek en innovatieve (vlinderbloemige) teelten met o.a. de proeven van het project SymBIOse. Noteer de datum alvast in uw agenda. Meer informatie volgt!

Le 24 juin, Inagro organise l’édition de printemps de ‘biovelddag’ à la ferme expérimentale pour l’agriculture biologique d’Inagro. Au cours de la visite, les essais sur le terrain et la gestion générale de la ferme expérimentale seront abordés lors d’une visite guidée. Elle sera suivie d’une démonstration de machines innovantes pour le travail du sol. Nous attendons toujours les nouvelles directives pour les mesures COVID-19 afin de finaliser le programme. Les thèmes qui seront abordés sont la protection biologique des cultures, les techniques culturales et les cultures innovantes (légumineuses) avec les essais du projet SymBIOse. Notez la date dans votre agenda. Plus d’informations suivront !


Rendez-vous au salon Terr’Eau Bio 30 juin et 1er juillet 2021 à Brie dans l’Aisne en France

Les partenaires du projet SymBIOse seront présents sur le salon pour vous accueillir et présenter les avancées du projet SymBIOse à travers :

 • une conférence sur “la coopération transfrontalière aux services des filières légumineuses”. Venez découvrir les tendances de développement bio à l’échelle de nos 3 versants wallons, flamands, français, ainsi que les besoins en légumineuses à destination de l’alimentation humaine et animale. Des opérateurs en recherche de légumineuses témoigneront.
 • une visite guidée de la plate-forme des essais mis en place en 2021 sur le site :
  • lentilles de printemps (2 variétés différentes) associés à différents tuteurs (lin, cameline, orge)
  • pois en mélange avec différentes céréales
  • féverole de printemps avec différentes céréales
  • 6 micro-parcelles semées en céréales (différentes espèces et densités) avec semis sous couvert pour évaluer la facilité d’implantation
  • des cultures innovantes sont aussi présentées (soja, pois chiche…)

Landbouwbeurs Terr’Eau Bio op 30 juni en 1 juli 2021 te Brie, Aisne, Frankrijk

De partners van het project SymBIOse verwelkomen jullie op het landbouwsalon met talrijke veldbezoeken, demonstraties en conferenties. Ook de eerste resultaten van het project SymBIOse worden er voorgesteld:

 • een conferentie op 30 juni over “grensoverschrijdende samenwerking voor de sector peulvruchten“. Kom en ontdek de biologische ontwikkelingstendensen in onze 3 regio’s (Wallonië, Vlaanderen en Noord-Frankrijk). Je verneemt ook meer over de behoeften aan peulvruchten voor menselijke en dierlijke voeding. Ten slotte zullen er ook getuigenissen zijn van enkele actoren op de peulvruchtenmarkt.    
 • een rondleiding doorheen het aangelegde proefplatform dat in 2021 op het terrein is opgezet:
  • 2 variëteiten zomerlinzen in mengteelt met verschillende steungewassen (vlas, huttentut, gerst)
  • Erwten in samen geteeld met verschillende granen
  • Zomerveldbonen met diverse granen
  • 6 micro-perceeltjes met granen (verschillende soorten en zaaidichtheden) waar onderzaai gebeurd is met vlinderbloemige groenbedekkers
  • Voorstelling van innovatieve teelten (soja, kikkererwten, …)

Zowel de conferentie als de rondleiding zullen op 30 juni 2021 worden vertaald om landbouwers uit de verschillende regio’s in staat te stellen deel te nemen aan en bij te dragen tot de uitwisselingen.   

Retour sur la visite des essais expérimentaux de la ferme d’Inagro

Retrouvez l’ensemble des essais menés sur la ferme en 2020 et les résultats constatés en particulier sur le rôle et les effets des légumineuses :

 • en association notamment pour le lentillon de Champagne avec de l’épeautre,
 • en pure pour les légumineuses innovantes telles que le soja (avec des essais comparatifs entre variétés) et le lupin bleu et blanc
 • sur la culture de légumes, le céleri en particulier
 • dans les rotations qui accentuent leur présence (jusqu’à 3 légumineuses sur 4 ans)
 • dans les engrais verts

Een terugblik op het bezoek aan de proeven van de Inagro-proefhoeve.

Vind hieronder een overzicht van proeven die in 2020 op het bedrijf zijn uitgevoerd en de vaststellingen over de rol en de invloed van vlinderbloemigen:

in mengteelt, namelijk de teelt van winterlinzen (Lentillon de Champagne) met spelt,

in zuivere teelt voor innovatieve peulvruchten zoals soja (rassenproeven) en blauwe en witte lupine

in teeltrotaties waarin ze prominent aanwezig zijn (tot 3 vlinderbloemige hoofdteelten over 4 jaar)

op de teelt van groenten, in het bijzonder knolselder

in groenbemesting

Légumineuses pures (soja et lupin) le 8 octobre 2020
Vlinderbloemigen in monocultuur (soja en lupine) op 8 oktober 2020

Retour sur les essais menés sur la plate-forme du CRA-W en collaboration avec Biowallonie sur la campagne 2019-2020

Retrouvez dans cette synthèse la composition des espèces et variétés testées, ainsi que les itinéraires techniques suivis.

Overzicht van de proeven die op het CRA-W-platform in samenwerking met Biowallonie werden aangelegd tijdens de campagne 2019-2020

In deze brochure vind je een overzicht van de geteste soorten en variëteiten, alsmede de uitgevoerde teelttechnieken.

Les légumineuses à graines dans les systèmes biologiques – Visite des essais en Wallonie

micro-parcelles de mélanges céréales-protéagineux

Le CRA-W et Biowallonie vous invitent

à la visite de la plateforme expérimentale du CRA-W à Ciney en Belgique

Les 9, 10, 14 et 15 juillet en matinée

Informations pratiques :

 • Inscription obligatoire par mail ou téléphone (laisser un message) en inscrivant votre nom, le nombre de personne et votre n° de gsm : Patrick Silvestre : patrick.silvestre@biowallonie.be ou 0475/385330
 • Horaire : de 9 h 45 à 12 h
 • Quand : 9, 10, 14 et 15 juillet (à préciser lors de l’inscription)
 • Adresse du site : Terre de l’école de Saint-Quentin, rue Rebonmoulin. Attention, il faut venir par la N921 (Champs Elysées) et au rond-point prendre le chemin d’Haljoux.

Coordonnées de la parcelle : 50.302160, 5.091985

Vlinderbloemigen in biologische productiesystemen  – bezoek aan de Waalse proefvelden

CRA-W en Biowallonie nodigen u uit om de veldproeven van het CRA-W in Ciney te bezoeken.

Op 9, 10, 14 en 15 juli, telkens in de voormiddag

Praktische informatie :

Inschrijving vereist per e-mail of telefoon (laat een bericht achter) door uw naam, het aantal personen en uw mobiele telefoonnummer in te voeren: Patrick Silvestre: patrick.silvestre@biowallonie.be of 0475/385330

Tijdstip: 9.45 uur tot 12.00 uur

Wanneer: 9, 10, 14 en 15 juli (keuze aanduiden bij inschrijving)

Adres van de site: Saint-Quentin-school, rue Rebonmoulin. Let op: u moet langs de N921 (Champs Elysées) komen en bij de rotonde de Chemin d’Haljoux nemen.

GPS-coördinaten: 50.302160, 5.091985