Betreffende – A propos

Project SymBIOse

De biologische oppervlaktes in België en in Frankrijk groeien sterk. Desondanks vertegenwoordigt bio slechts 1% van de totale oppervlakte landbouwgrond, behalve in Wallonië. Voor de cultuursystemen zonder veehouderij vormt de stikstoftoevoer die nodig is voor de productie, een uitdaging.

Gelegen tussen de grootsteden Brussel, Rijsel en Parijs, bieden onze drie regio’s belangrijke ontwikkelingskansen voor de biolandbouwers en voor marktdeelnemers van de biologische keten. Sommige (verwerkende) bedrijven werken al over de 3 regio’s. Andere bedrijven zoeken om hun bevoorrading geografisch te diversifiëren. SymBIOse heeft als doel de ontwikkeling van de markt op een duurzame en evenwichtige manier te ondersteunen. De drie sectororganisaties van het Interreg gebied zullen op jaarlijkse basis een sectorobservatorium opstellen om de stand van zaken van de biologische keten te schetsen. Een netwerk van marktdeelnemers zal worden opgezet om de grensoverschrijdende uitwisseling en transparantie in de keten voor graan en eiwithoudende gewassen enerzijds en voor vollegrondsgroenten anderzijds te bevorderen. Dit netwerk wordt gerealiseerd door het organiseren van een jaarlijks rondetafelgesprek met en samenwerking tussen verschillende marktdeelnemers die de biologische productie, verwerking en distributie vertegenwoordigen.

Door bij te dragen aan de bodemvruchtbaarheid en de stikstofvoorziening van gewassen, vormen vlinderbloemigen, hetzij als groenbemester, hetzij als eiwitgewas, een belangrijke hoeksteen in een duurzame ontwikkeling van de biologische landbouw. De onderzoeksinstellingen en de adviseurs van de drie regio’s brengen de piloot-landbouwers samen in een netwerk en zetten gezamenlijk een innovatief proefprogramma op voor teelttechnieken van vlinderbloemigen en voor hun plaats binnen de gewasrotatie. Door de organisatie van jaarlijkse bezoeken (met tweetalige uitnodiging en documentatie) kunnen landbouwers en hun adviseurs elkaar leren kennen en ervaring uitwisselen. Technische artikels en YouTube video’s zullen deze uitwisselingen versterken. Een verzamelwerk van de ervaringen getiteld “Het verhogen van het aandeel vlinderbloemigen in rotaties in de biologische landbouw: kansen van gecombineerde gewassen en van tussenteelten rijk aan vlinderbloemigen in Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen.” en een afsluitend seminarie zorgen voor een blijvend karakter van de verwezenlijkingen van het project.

– – – – – – – – – –

Projet transfrontalier SymBIOse

Les surfaces bios, en Belgique comme en France, sont en pleine croissance, mais ’excepté en Wallonie, la bio ne représente que 1% de la surface agricole régionale. Pour les systèmes de cultures sans élevage, l’apport d’azote nécessaire à la production est un vrai défi.
Situées entre Bruxelles, Lille et Paris, nos 3 régions offrent des opportunités de développement considérables pour les agriculteurs bios et l’ensemble des maillons de la filière. Certains opérateurs travaillent déjà à l’échelle des 3 versants, d’autres cherchent à diversifier leurs approvisionnements géographiques. Le projet SymBIOse a pour ambition de soutenir ce développement du marché d’une manière durable et équitable.

Les 3 structures de développement de la zone Interreg s’engagent à :

  • rédiger un observatoire annuel,
  • contribuer à la mise en place d’un réseau d’acteurs économiques, pour favoriser la structuration et la coopération transfrontalière au sein des filières biologiques en céréales et protéagineux ainsi qu’en légumes de plein champ,
  • organiser une table ronde annuelle, avec le réseau des opérateurs économiques représentant la production, la transformation et la distribution bio,
  • œuvrer pour la construction de projets de collaboration transfrontalière entre opérateurs économiques.

En contribuant à la fertilité biologique des sols et à la nutrition azotée des cultures, la légumineuse, soit comme engrais vert, soit comme protéagineux, se trouve alors au cœur des enjeux du développement de la bio dans nos régions. Les structures de recherche et d’accompagnement des 3 régions s’engagent à :

  • mettre en réseau des agriculteurs pilotes des trois régions,
  • mettre en place un programme d’essais commun et innovant sur les techniques culturales des légumineuses et sur leur place dans la rotation,
  • organiser des visites annuelles (bilingues), pour qu’agriculteurs et conseillers échangent entre eux leurs expériences acquises,
  • rédiger des articles techniques et réaliser des vidéos valorisant ces échanges,
  • éditer un recueil d’expériences intitulé « Accroître la part des légumineuses dans les rotations en agriculture biologique : opportunités offertes par les cultures associées et les inter-cultures riches en légumineuses en France-Wallonie-Vlaanderen » et
  • organiser un séminaire de clôture.

Toutes ces actions permettront de pérenniser les acquis du projet.