Visite de la CUMA Bio-Territoires 16 septembre 2021

L’équipe SymBIOse s’est réunie le 16 septembre dernier pour visiter la Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole Bio-Territoires. Une vingtaine d’agriculteurs est engagée au sein de cette CUMA pour le triage et le conditionnement de légumes de plein champ.

La CUMA est également engagée dans un Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental (Gi2E) en faveur de la préservation de la fertilité de leurs sols dans la durée. C’est pourquoi ce Gi2E a rejoint le projet SymBIOse.

Il s’agit pour ces légumiers de plein champ de réduire le travail du sol et d’introduire davantage d’engrais verts riches en légumineuses avec une attention particulière sur :

  • le choix des engrais verts et leur place dans la rotation,
  • ainsi que le choix des légumineuses à implanter tenant compte des risques “maladies” accentué par certaines légumineuses et crucifères (ex : le risque sclerotinia sur carottes)

Bezoek aan CUMA Bio-Territoires op 16 september 2021

Het SymBIOse-team kwam op 16 september bijeen voor een bezoek aan de coöperatie Bio-Territoires, een samenwerkingsverband voor het gebruik van landbouwmaterieel. Ongeveer twintig landbouwers zijn bij deze CUMA betrokken voor het sorteren en verpakken van vollegrondsgroenten.

De CUMA is eveneens betrokken bij een ‘Groep van Economisch en Ecologisch belang’ (Gi2E) voor het behoud van de bodemvruchtbaarheid op lange termijn. Daarom heeft deze Gi2E zich aangesloten bij het project SymBIOse.

Voor deze telers van vollegrondsgroenten komt het erop aan de grondbewerkingen te verminderen en meer groenbemesters te gebruiken die rijk zijn aan vlinderbloemigen, met bijzondere aandacht voor :

  • de keuze van groenbemesters en hun plaats in de vruchtwisseling,
  • alsmede de keuze van de soort vlinderbloemigen, rekening houdend met de ziekterisico’s van bepaalde vlinderbloemigen en kruisbloemigen (bijvoorbeeld het risico van Sclerotinia op wortelen)

Visite des essais SymBIOse à Inagro 1er octobre 2021

Inagro vous invite à la ferme expérimentale d’agriculture biologique à venir voir nos essais sur le terrain dans le cadre des projets Interreg ‘SymBIOse’ et ‘Zero-phyto’ . Les premiers résultats des essais vous seront présentés et montrés si encore présents sur le champ.
Les sujets suivants seront présentés sur les deux thèmes des projets:

‘SymBIOse’ : résultats des essais sur la culture des légumineuses
• Culture du soja et des lupins
• Des mélanges des engrais verts

‘Zero-phyto’ protection contre des ravageurs en cultures légumières de plein champ:
• Lutte contre les chenilles dans le chou-fleur
• Lutte contre les aleurodes et les pucerons dans les choux de Bruxelles
• Zéro-phyto contrôle de la mouche de la carotte

Autres sujets :
• Essais variétales de poireaux, de céleris-raves, de choux blancs et rouges et de pommes de terre.
• Labour vs. non labour dans la culture du chou
• Utilisation d’une charrue eco d’Ovlac dans la culture des choux et des poireaux.

Rendez-vous le vendredi 1er octobre de 13h30 à 16h30

Ferme expérimentale Agriculture biologique,

Gabriëlstraat 11,

8800 Rumbeke-Beitem

La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire. Pour vous inscrire, rendez-vous sur ce lien :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5_GpV0FhWEOq60DlGCXjaYQLrNuG8wRJuRQfIft5fKlUODdOQU5QSEJQSVEzNkU1NlVGVDJVV1ZYRC4u

Informations pratiques :


Femke Temmerman
femke.temmerman@inagro.be
+32 51 27 32 53


Jasper Vanbesien
jasper.vanbesien@inagro.be
+32 51 14 03 06

Bezoek aan proeven SymBIOse bij Inagro op 1 oktober 2021

Inagro nodigt u uit op haar proefboerderij voor biologische landbouw om kennis te maken met onze proevelden in het kader van de Interreg-projecten “SymBIOse” en “Zero-phyto”. De eerste resultaten van de proeven worden gepresenteerd en getoond voor de gewassen die nog op het veld staan.
Van deze twee projectthema’s s worden de volgende onderwerpen behandeld:

‘SymBIOse’ : resultaten van de proeven met vlinderbloemigen
• De teelt van soja en lupinen
• Mengsels van groenbedekkers

‘Zero-phyto’ bescherming tegen plagen in vollegrondsgroenten:
• Rupsenbestrijding in bloemkool
• Bestrijding van witte vlieg en bladluis in spruiten
• Zéro-phyto beheersing van de wortelvlieg

Andere onderwerpen :
• Rassenproeven prei, knolselder, witte en rode kool en aardappelen.
• Ploegen vs. ploegloos boeren in de koolteelt
•Gebruik van de Ovlac ecoploeg in de kool- en preiteelt.

Afspraak op vrijdag 1 oktober van 13u30 tot 16u30

Proefboerderij biologische teelt,

Gabriëlstraat 11,

8800 Rumbeke-Beitem

Gratis deelname maar inschrijving verplicht. Inschrijven kan via deze link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5_GpV0FhWEOq60DlGCXjaYQLrNuG8wRJuRQfIft5fKlUODdOQU5QSEJQSVEzNkU1NlVGVDJVV1ZYRC4u

Praktische info:


Femke Temmerman
femke.temmerman@inagro.be
+32 51 27 32 53


Jasper Vanbesien
jasper.vanbesien@inagro.be
+32 51 14 03 06