Biovelddag Inagro op donderdag 24 juni ’21

Plaats:
Proefboerderij Biologische Landbouw
Gabriëlstraat 11
Rumbeke-Beitem (België)

Corona laat het eindelijk toe: de biovelddag gaat door op donderdag 24 juni 2021 op het Proefbedrijf Biologische Landbouw van Inagro. Tijdens een geleide rondgang lichten onderzoekers de lopende veldproeven in verschillende teelten toe. In de afsluitende machinedemo tonen de NAIO veldrobot en twee mulchfrezen wat ze de biologische landbouw te bieden hebben.
We organiseren de rondgang gedurende drie tijdsblokken: een eerste 15.30 u tot 19 u, een tweede van 17 u tot 20.30 u en een derde van 18 u tot 21.30 u.

Programma:

Ontvangst met registratie voor fytolicentie vormingsactiviteit
15 u, 16.30 u of 17.30 u

Bezoek aan de proefvelden, met in chronologische volgorde:
15.30 u, 17.00 u of 18.00 u

 • Vlinderbloemigen voor food, feed en bodem: mengteelten granen met erwten en veldbonen, lupines, kikkererwt, soja, onderzaai klaver, rotatieproef (project SymBIOse).
 • Gezonde gewassen: beheersing koolvlieg en wortelvlieg zonder biopesticiden (project Zero Fyto F&G), onkruidbeheersing zaaispinazie, rassenproef aardappel.
 • Slimme teelttechniek: keuze en vernietiging van groenbemesters, T-tape in aardappel en venkel, ecoploeg in bloemkool, vaste rijpaden, mulchmaterialen in venkel, teelttechniek voor quinoa.

Demonstratie Naio veldrobot, GEOHOBEL en Kuhn-biofrees en tentoonstelling CIMAT robot.
18.10 u, 19.40 u of 20.40 u

Einde:
19 u, 20.30 u of 21.30 u

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht!
Via deze link kan je een formulier invullen en een rondleiding kiezen.

Tijdens het bezoek vragen we om met volgende maatregelen rekening te houden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan:

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht. Breng bij voorkeur je eigen mondmasker mee.
 • Deelnemers houden 1,5 meter afstand uitgezonderd de personen die deel uitmaken van hetzelfde gezin.
 • Handgel wordt ter beschikking gesteld.
 • Bezoekers die ziektesymptomen vertonen worden niet toegelaten tijdens de biovelddag.
 • Respecteer de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften tijdens de activiteit.

‘Biovelddag’ Inagro 24 juni 2021: Save the date! – ‘Biovelddag’ Inagro le 24 juin 2021: Réservez la date!

Op 24 juni organiseert Inagro de voorjaarseditie van de biovelddag op het proefbedrijf voor Biologische teelt van Inagro. Tijdens het bezoek zullen veldproeven en de algemene bedrijfsvoering van het proefbedrijf aan bod komen tijdens een rondleiding. Daarna volgt een machinedemo met enkele innovatieve bodembewerkingsmachines. We wachten nog even de nieuwe richtlijnen voor COVID-19 maatregelen af om het programma volledig vast te leggen. Thema’s die aan bod zullen komen zijn onder meer biologische gewasbescherming, teelttechniek en innovatieve (vlinderbloemige) teelten met o.a. de proeven van het project SymBIOse. Noteer de datum alvast in uw agenda. Meer informatie volgt!

Le 24 juin, Inagro organise l’édition de printemps de ‘biovelddag’ à la ferme expérimentale pour l’agriculture biologique d’Inagro. Au cours de la visite, les essais sur le terrain et la gestion générale de la ferme expérimentale seront abordés lors d’une visite guidée. Elle sera suivie d’une démonstration de machines innovantes pour le travail du sol. Nous attendons toujours les nouvelles directives pour les mesures COVID-19 afin de finaliser le programme. Les thèmes qui seront abordés sont la protection biologique des cultures, les techniques culturales et les cultures innovantes (légumineuses) avec les essais du projet SymBIOse. Notez la date dans votre agenda. Plus d’informations suivront !


Etat des cultures mai 2021

Toestand van de teelten mei 2021

Etat des cultures au 1er juin 2021 sur les essais menés en France à Brie
Toestand van de teelten op 1 juni 2021 op de proefvelden te Brie (Frankrijk)
Essais comparatifs de pois en association et en culture pure en France à Brie… à ce stade (11 mai 2021) la culture pure au centre semble se développer davantage comparée aux 2 modalités de part et d’autre en association… mais les mélanges céréales-protéagineux n’ont pas dit leur dernier mot… la suite à découvrir d’ici la récolte

Vergelijkende proeven van erwten in mengteelt en in monocultuur te Brie (Frankrijk)… in dit stadium (11 mei 2021) lijkt de monocultuur in het centrum zich meer te ontwikkelen in vergelijking met de 2 objecten mengteelt aan beide zijden … maar de mengteelten granen-peulvruchten hebben hun laatste woord nog niet gezegd… op te volgen tot aan de oogst
Lignes de levée de lupin blanc au 5 mai 2021 sur les essais menés en Flandres
Opkomst van de lijnen witte lupine op 5 mei 2021

Rendez-vous au salon Terr’Eau Bio 30 juin et 1er juillet 2021 à Brie dans l’Aisne en France

Les partenaires du projet SymBIOse seront présents sur le salon pour vous accueillir et présenter les avancées du projet SymBIOse à travers :

 • une conférence sur “la coopération transfrontalière aux services des filières légumineuses”. Venez découvrir les tendances de développement bio à l’échelle de nos 3 versants wallons, flamands, français, ainsi que les besoins en légumineuses à destination de l’alimentation humaine et animale. Des opérateurs en recherche de légumineuses témoigneront.
 • une visite guidée de la plate-forme des essais mis en place en 2021 sur le site :
  • lentilles de printemps (2 variétés différentes) associés à différents tuteurs (lin, cameline, orge)
  • pois en mélange avec différentes céréales
  • féverole de printemps avec différentes céréales
  • 6 micro-parcelles semées en céréales (différentes espèces et densités) avec semis sous couvert pour évaluer la facilité d’implantation
  • des cultures innovantes sont aussi présentées (soja, pois chiche…)

Landbouwbeurs Terr’Eau Bio op 30 juni en 1 juli 2021 te Brie, Aisne, Frankrijk

De partners van het project SymBIOse verwelkomen jullie op het landbouwsalon met talrijke veldbezoeken, demonstraties en conferenties. Ook de eerste resultaten van het project SymBIOse worden er voorgesteld:

 • een conferentie op 30 juni over “grensoverschrijdende samenwerking voor de sector peulvruchten“. Kom en ontdek de biologische ontwikkelingstendensen in onze 3 regio’s (Wallonië, Vlaanderen en Noord-Frankrijk). Je verneemt ook meer over de behoeften aan peulvruchten voor menselijke en dierlijke voeding. Ten slotte zullen er ook getuigenissen zijn van enkele actoren op de peulvruchtenmarkt.    
 • een rondleiding doorheen het aangelegde proefplatform dat in 2021 op het terrein is opgezet:
  • 2 variëteiten zomerlinzen in mengteelt met verschillende steungewassen (vlas, huttentut, gerst)
  • Erwten in samen geteeld met verschillende granen
  • Zomerveldbonen met diverse granen
  • 6 micro-perceeltjes met granen (verschillende soorten en zaaidichtheden) waar onderzaai gebeurd is met vlinderbloemige groenbedekkers
  • Voorstelling van innovatieve teelten (soja, kikkererwten, …)

Zowel de conferentie als de rondleiding zullen op 30 juni 2021 worden vertaald om landbouwers uit de verschillende regio’s in staat te stellen deel te nemen aan en bij te dragen tot de uitwisselingen.   

Carte des essais printemps 2021

Retrouvez sur cette carte :

– les essais comparatifs des cultures associées (céréales – protéagineux) comparées aux cultures pures

-les essais menés sur des légumineuses innovantes (soja, pois chiche, lupin)

-les essais de succession de cultures comparant différentes modalités en fonction de la fréquence de légumineuses dans la rotation (y compris en interculture)

Kaart met de proefvelden zomerteelten 2021

Vind op deze kaart :

 • vergelijkende proeven met mengteelten (granen – vlinderbloemigen) en monoculturen
 • proeven met innovatieve peulvruchten (soja, kikkererwt, lupine)
 • rotatieproeven waarbij verschillende objecten worden vergeleken naar gelang van de frequentie van vlinderbloemigen in de vruchtwisseling (met inbegrip van groenbedekkers

Implantation des essais transfrontaliers automne 2020 : 9 essais en place

Aanleg van grensoverschrijdende proefvelden met wintergewassen 2020 : 9 proefvelden

Essais des mélanges céréales – protéagineux à Brie en France – comptage des levées le 10 décembre 2020
Proeven met mengsels van granen en vlinderbloemigen in Brie te Frankrijk – telling van de uitkomst op 10 december 2020
Blé implanté en mélange avec le pois à Brie en France – comptage des levées le 10 décembre 2020
Tarwe in mengteelt met erwten te Brie in Frankrijk- telling van de opkomst op 10 december 2020
Présentation des micro-parcelles à Brie en France – 10 décembre 2020
Voorstelling van de kleine proefperceeltjes te Brie in Frankrijk – 10 december 2020
Comptage des levées pour les essais menés en Wallonie – 17 décembre 2020
Telling van de opkomst voor de Waalse proeven – 17 december 2020

Retour sur la visite des essais expérimentaux de la ferme d’Inagro

Retrouvez l’ensemble des essais menés sur la ferme en 2020 et les résultats constatés en particulier sur le rôle et les effets des légumineuses :

 • en association notamment pour le lentillon de Champagne avec de l’épeautre,
 • en pure pour les légumineuses innovantes telles que le soja (avec des essais comparatifs entre variétés) et le lupin bleu et blanc
 • sur la culture de légumes, le céleri en particulier
 • dans les rotations qui accentuent leur présence (jusqu’à 3 légumineuses sur 4 ans)
 • dans les engrais verts

Een terugblik op het bezoek aan de proeven van de Inagro-proefhoeve.

Vind hieronder een overzicht van proeven die in 2020 op het bedrijf zijn uitgevoerd en de vaststellingen over de rol en de invloed van vlinderbloemigen:

in mengteelt, namelijk de teelt van winterlinzen (Lentillon de Champagne) met spelt,

in zuivere teelt voor innovatieve peulvruchten zoals soja (rassenproeven) en blauwe en witte lupine

in teeltrotaties waarin ze prominent aanwezig zijn (tot 3 vlinderbloemige hoofdteelten over 4 jaar)

op de teelt van groenten, in het bijzonder knolselder

in groenbemesting

Légumineuses pures (soja et lupin) le 8 octobre 2020
Vlinderbloemigen in monocultuur (soja en lupine) op 8 oktober 2020

Retour sur les essais menés sur la plate-forme du CRA-W en collaboration avec Biowallonie sur la campagne 2019-2020

Retrouvez dans cette synthèse la composition des espèces et variétés testées, ainsi que les itinéraires techniques suivis.

Overzicht van de proeven die op het CRA-W-platform in samenwerking met Biowallonie werden aangelegd tijdens de campagne 2019-2020

In deze brochure vind je een overzicht van de geteste soorten en variëteiten, alsmede de uitgevoerde teelttechnieken.